Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej digitálních produktů prodávajícího, kterým je Mgr. Katarína Durkáčová, IČ: 07825111, s místem podnikání Nové sady 2, Brno 60200; uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na poskytování psychoterapeutických a poradenských služeb. 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena jsou uvedené na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím důvodně považované za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat. Kupující bere na vědomí, že údaje sdělené Prodávajícímu, jež jsou ukládány v IT systémech Prodávajícího a jeho subdodavatelů, jsou správné a představují platný důkaz jeho totožnosti.  Tímto se stanovuje, že zacházení s uvedenými osobními údaji se řídí Zásadami ochrany soukromí dostupnýmiv článku 9 těchto obchodník podmínek. 

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt je prodávající zbaven v případě naplnění kapacity, o čemž bude zákazník informován.

2.8 Veškeré produkty nabízené na těchto stránkách jsou určeny výhradně osobám, které jsou (i) zletilé (nezletilé osoby musejí mít řádné oprávnění od svého zákonného zástupce, aby na těchto Stránkách mohly provádět objednávky) a (ii) plně svéprávné k provádění objednávek na těchto stránkách. Tímto si vyhrazujeme právo od Vás příležitostně vyžadovat doklad totožnosti dokládající váš věk nebo uvedené oprávnění od zákonného zástupce.  Vyhrazujeme si právo neprovést objednávku nebo z naší databáze zákazníků / potenciálních zákazníků vyřadit kohokoliv, jenž takový požadavek nesplní nebo nesplní požadavky uvedené v tomto článku.

 

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena digitálních produktů  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři, v českých korunách (Kč) a platí pro Českou republiku. Ceny nezahrnují DPH, jelikož prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty. Jakékoli změny platné sazby DPH nebo pokud se prodávající stane plátcem DPH, se odrazí v cenách produktů. 

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. 

3.3 Uvedené informace o ceně produktů, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

3.4 Součástí ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny produktu; takové náklady hradí výlučně zákazník.

3.4.Cenu produktů hradí zákazník bezhotovostně, způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. 

Využít můžete těchto možností plateb: online platební kartou nebo převodem na účet. 

3.6. Platba za produkty je jednorázová, pokud není uvedeno jinak. U digtálních produktů nejsou účtovány náklady na dodání. 

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena v případě platby kartou je splatná okamžitě. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Stripe účet prodávajícího. V případě webináře je splatnost uvedená na faktuře a závazek uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání částky na účet Prodávajícího. 

3.9 Daňový doklad obdrží Kupující jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

 

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zpřístupnění obsahu kurzu, nebo zaslání URL adresy a hesla.  

4.2. Přístupové údaje k online kurzu si volí sám Kupující před zaplacením kurzu, v případě webinářů je zašle Prodávající do 2 dnů od obdržení platby. 

4.3 Zakoupením online kurzu získává zákazník přístup na dobu 6 měsíců pokud není na prodejní stránce produktu uvedeno jinak. Zakoupením online workshopu získává zákazník přístup po dobu trvání workshopu a jeho záznamu po dobu uvedenou na prodejní stránce. Zakoupením digitálních produktů získává zákazník vždy verzi aktuální k okamžiku zakoupení.

 

 5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní spotřebu zákazníka. Přístup k zákazníckemu účtu je zabezpečen jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Sdílení zákazníckých účtů je zakázáno. Zákazník nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do zákazníckého účtu. Zákazník je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo zákazníckého účtu a za škodu takto způsobenou prodejci nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je zákazník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne zákazníkovi nové přístupové údaje. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3 Zákazník nesmí používat produkt nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zpřístupněním produktu uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li zákaník spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.1.1 Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, je povinen: 

 1. Nejpozději 14. den po dodání produktu odeslat prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 2. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 3. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

 4. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

 5. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 6. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 7. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 8. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 9. Datum(*) 

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

2. Odeslat formulář emailem na [email protected] spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 

6.1.2 Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.1.3 V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup k digitálnímu produktu.  

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu a to bez nároku na vrácení peněz nebo obnovení přístupu k produktům, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • porušení povinností na ochranu autorského práva nebo uživatelského účtu (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 • porušení podmínek k uzavření kupní smlouvy (podle čl. 2.9 a 2.4 OP) ze strany zákazníka. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při dodání nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od dodání zboží.

7.4. Pro reklamaci je zákazník povinen kontaktovat prodávajícího emailem na adrese [email protected]. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. 

7.8 Veškeré zakoupené produkty  je nutno čerpat v době uvedené k danému produktu v objednávce, pokud není písemně smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě jejich nevyčerpání zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu již zaplacené ceny nebo produktu. 

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1 Koupí digitálního produktu zákazník bere na vědomí, že jakékoli použití informací z těchto produktů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a prodávající Mgr. Katarína Durkáčová za ně nenese žádnou zodpovědnost. 

8.2 Mgr. Katarína Durkáčová se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v kurzech vychází ze zkušeností a vědomostí prodávajícího. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a interpretace těchto zkušeností i vědomostí může být neúplná a nepřesná a proto autorka není zodpovědná za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto informacích. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z digitálních produktů.

8.3 Po celou dobu užívání digitálních produktů je zákazník plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Jeho úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které porádvající nemůže ovlivnit, jako např. dovednostíi zákazníka, jeho možností, znalostí, schopnosti, zdravotní stav, životní události a podmínky apod.

8.4 Žádný digitální produkt nabízený prodávajícím není určený k diagnostice nebo léčbě psychických poruch nebo jiných psychických nemocí. Účast v kurzu není náhradou konzultace s psychologem, psychiatrem nebo psychoterapeutem a není zdravotnickou službou. Obsah kurzu má pouze vzdělávací a informativní charakter. 

 

 

9. SBĚŘ A OCHRANA ÚDAJŮ A OSOBNÍCH UDAJŮ ZÁKAZNÍKA

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat zákazníků, které zákazník vyplňuje do objednávky a poskytuje prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se zákazníky, tedy veškeré zákaznické administrativy. 

9.2 Prodávající prohlašuje, že jako správce osobních údajů zákazníků splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • bude zpracovávat osobní údaje zákazníků jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožňuje zákazníkům a bude je podporovat v uplatňování a plnění jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

9.3. Na požádání prodávající podle svých možností písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o zákazníkovi zaznamenané. Pokud by byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je prodávající opraví. 

9.4 Pokud má zákazník otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na email info@neveshlavu.cz

9.5 Když zákazník navštíví webové stránky prodávajícího, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu zákazníka, webovou stránku, z které zákazník navštíví web prodávajícího, webové stránky, které u prodávajícího navštíví, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je zákazníkm poskytne poskytnete z vlastní vůle, například v rámci nákupu produktů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

9.6 Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr. Kataríny Durkáčové; jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Při využívání aplikací třetích stran řeší souhlas se zpracováním údajů aplikace. 

9.7 Pro zajištění některých služeb a operací mohou být využívány služby třetích stran. Jsou to následující poskytovatelé: FAPI, Thinkfic, Stripe, Google Analytics. 

9.8 Internetové stránky Mgr. Kataríny Durkáčové a prodejní stránky jejich digitálních produktů používájí cookies. Používání cookies můžezákazník deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

 

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

10.1 Prodávající nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se zákazník (Kupující – fyzická osoba) může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

10.2 Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména Občanským zákoníkem.

10.3 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv upravit, změnit či úplně zrušit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však Obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

10.4 Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů a formulář na odstoupení od kupní smlouvy. 

 

 

 

11. JINÁ USTANOVENÍ

11.1 Vyšší moc

Žádná ze Smluvních stran neponese odpovědnost za jakékoli neplnění svých povinností nebo některé z nich podle těchto podmínek, pokud k takovému porušení povinnosti dojde v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu.

Smluvní strana, u níž nastala událost vyšší moci, o této skutečnosti informuje druhou Smluvní stranu do pěti (5) dnů ode dne, kdy k takové události vyšší moci došlo.  Smluvní strany se tímto zavazují, že se spojí co nejdříve to bude z praktického hlediska možné, aby se vzájemně dohodly na podmínkách plnění objednávky během události vyšší moci. Pokud přerušení provozu v důsledku vyšší moci trvá po dobu jednoho (1) měsíce či déle a pokud Prodávající nemůže objednané produkty poskytnout, vrátí zákazníkovi cenu zkoupeného digitálního produktu.

11.2 Částečná neplatnost 

Pokud se jakákoli ustanovení těchto podmínek stanou nebo budou shledána neplatnými podle jakéhokoli právního či správního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí příslušeného soudu, všechna ostatní ustanovení zůstanou v plném rozsahu platná a účinná.

11.3 Celé obchodní podmínky

Tyto podmínky a souhrnná objednávka poslané zákazníkovi tvoří jedinou smlouvu a představují úplné ujednání smluvních stran.V případě jakéhokoli rozporu mezi jakýmikoli ze zmíněných dokumentů mají přednost tyto podmínky.


 

12. ÚČINNOST

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.11.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.neveshlavu.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.neveshlavu.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.


Příloha -  Formulář na odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení - vzor.pdf